تعیین برگزیدگان جشنواره در محورهای مختلف
1400-03-30

برگزیدگان جشنواره در محورهای مختلف در روز 13 تیر مورد تجلیل قرار خواهند گرفت.