رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دکتر مهدی جمالی نژاد
1399-12-12
رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دکتر مهدی جمالی نژاد

دکتر جمالی نژاد استفاده از فن آوری های و نوآوری های جدید در حوزه مدیریت شهری را در راستای حضور پر رنگ پژوهشگران در جشنواره دانست.