سخنان دکتر حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری های کشور
1399-12-10
سخنان دکتر حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری های کشور

ایشان در خصوص جشنواره اشاره داشتند که عرصه مدیریت شهری عرصه ای حرفه و اجرایی است که از این رهگذر ترویج عمل مبتنی بر اندیشه و ارتقا کیفیت زندگی شهری و نهایتا زیست پذیری شهر اصفهان را به دنبال دارد.