دعوت دکتر کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان از پژوهشگران
1399-12-03
دعوت دکتر کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان از پژوهشگران

https://www.instagram.com/tv/CLcaDyggAL1/?igshid=2vmtm4evz497