دعوت سرکار خانم دکتر واعظی فر از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مطالعات شهری جهت ارسال آثار به جشنواره
1399-12-02
دعوت سرکار خانم دکتر واعظی فر از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مطالعات شهری جهت ارسال آثار  به جشنواره

سرکار خانم دکتر واعظی فر به عنوان دبیر اجرایی چهارمین جشنواره شهر پژوهی و اولین جشنواره فن پژوهی در مصاحبه رسانه ای خود اذعان داشتند که حل مسائل و چالش های شهر اصفهان با حضور فعال اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مطالعات شهری است که این امربا برگزاری این رویداد علمی تحقق می یابد لذا این جشنواره فرصتی مناسب برای این ظرفیت ها و توانمندها می باشد.