سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
1399-11-29
سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان

زیست پذیری و رقابت پذیری از اهداف اساسی برنامه جامع اصفهان1405 به دنبال تحقق آن با استفاده از ظرفیت های دانشگاهیان و نخبه های علمی است.