نشست با مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور مجلس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
1399-11-29
نشست با مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور مجلس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور

در جلسه ای که در تاریخ 1399/11/28 با حضور دبیر علمی جشنواره جناب آقای دکتر مختاری با مدیرکل حوزه ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری پیرامون برگزاری چهارمین جشنواره شهرپژوهی شهرداری اصفهان برگزار شد بر همکاری و مشارکت پژوهشی شهرداری های کل کشور در جشنواره شهر پژوهشی اصفهان تاکید گردیده شد.