1. تعیین برگزیدگان جشنواره در محورهای مختلف
با تشکیل شورایی متشکل از نمایندگان شهرداری و کمیته داوران اسامی برگزیدگان محورهای مختلف جشنواره استخراج شد.
2. رییس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور دکتر مهدی جمالی نژاد
دستیابی به شهر خلاق، شهر دانش محور، شهر زیست پذیر و پاسخگویی به انتظارات و نیازهای پویا و فزاینده زندگی شهری نیازمند انجام مطالعات و پژوههش های گسترده و عمیق بنیادین است.
3. سخنان دکتر حسین رجب صلاحی معاون امور شهرداری های کشور
هدف اصلی چهارمین جشنواره شهر پژوهی اصفهان نزدیک کردن عرصه نظر،عمل و شناسایی اندیشه ها و تجارب مکتوب ارزشمند به ویژه ایده های خلاقانه و نوآورانه در گستره ملی و معرفی آن به مدیران است.
4. برگزاری دو رویداد با شعار «اصفهان شهری زیست‌پذیر» در اصفهان
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوری‌های نوین شهرداری اصفهان دکتر نصوحی گفت: چهارمین جشنواره ملی شهرپژوهی و نخستین جشنواره فن‌پژوهی شهری با شعار «اصفهان شهری زیست‌پذیر» برگزار می‌شود.
5. دعوت دکتر کوروش خسروی رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان از پژوهشگران
مدیریت شهری بدون پژوهش محقق پذیر نیست
6. دعوت سرکار خانم دکتر واعظی فر از اندیشمندان و صاحب نظران در حوزه مطالعات شهری جهت ارسال آثار به جشنواره
حل مسایل و چالشهای شهر اصفهان توسط اندیشمندان و صاحب نظران
7. مصاحبه با جناب دکتر رضا مختاری دبیر علمی جشنواره
استفاده از نظرات علمی و راهکارهای خلاقانه نخبگان با برگزاری جشنواره شهر پژوهی
8. سخنان معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
رویکرد برنامه جامع اصفهان در راستای چهارمین جشنواره ملی شهر پژوهی و اولین جشنواره شهر پژوهی
9. گره گشایی شهری با طرح های پژوهشی
گفتگوی اصفهان زیبا با مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان
10. نشست با مدیر کل حوزه ریاست ، روابط عمومی و امور مجلس سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور
جلسه حضور دبیر علمی جشنواره جناب آقای دکتر مختاری با مدیرکل حوزه ریاست سازمان شهرداری ها و دهیاری
11. برگزاری چهارمین جلسه نشست کمیته جشنواره شهر پژوهی و فن پژوهی در دبیرخانه با حضور دکتر نصوحی مدیر پژوهش،فناوری و خلاقیت شهرداری اصفهان و دکتر مختاری دبیر علمی جشنواره و دیگر اعضای همراه