برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
ب) کتاب
توضیحات

ارسال اثر: کتاب

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20