برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
ه- محصول فناورانه
توضیحات

موارد ذیل در خصوص طرح نوآورانه مدنظر قرار گیرد: 

  • ابتدا فرم قالب روکش طرح های پژوهشی خود را از منوی ثبت نام/ فرم های مورد نیاز دانلود کرده و پس از پر کردن به همراه فایل اصلی اثر ارسال نمایید.
  • طرح‌هایی اعم از نوآوری‌ها در حوزه پژوهش، توسعه دانش فنی، فناوری، ساخت دستگاه، توسعه محصول یا کاربرد، توسعه نرم افزار، قابلیت ارائه خدمات دانش بنیان، ارائه راه‌حل نوآورانه برای معضلات شهری، صنعتی، علمی یا فناورانه که هدف از انجام آن پیش برد مرز های دانش بر اساس اولویت های علمی و نیاز های کشور در شاخه های مختلف مدیریت شهری بوده و منجر به تولید دستاوردهای علمی یا فناورانه گردد و حداقل دارای یک پروپوزال شفاف در قالب ذیل باشد. طرح های اجرا شده که حاوی نوآوری باشند در اولویت خواهند بود.

 

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-02-31