برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
ج- طرح پژوهشی
توضیحات

موارد ذیل در خصوص طرح‌های پژوهشی مد نظر قرار گیرد.

  • ابتدا فرم قالب روکش طرح های پژوهشی خود را از منوی ثبت نام/ فرم های مورد نیاز دانلود کرده و پس از پر کردن به همراه فایل اصلی اثر ارسال نمایید.

  • طرح‌هایی که بر اساس اولویت‌های اجرایی، علمی و نیازها و چالش‌های شهری و روستایی کشور در شاخه‌های مختلف تعریف و انجام شده است. هدف اصلی از انجام این نوع طرح ها پیش برد مرز های دانش بر اساس اولویت های علمی و نیاز های شهر در شاخه های مختلف علوم است و در یکی از دسته‌های طرح‌های راهبردی و کاربردی قرار می‌گیرد.
  • به لحاظ پیشرفت فیزیکی، خاتمه یافته (در دوسال گذشته) یا حداقل 70% پیشرفت داشته باشد.
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20