برای ارسال اثر برای مسابقه؛ روی عنوان مسابقه کلیک کنید.
عنوان مسابقه
و- تولیدات رسانه ای
توضیحات

تولیدات رسانه ای

ابتدا فرم تولیدات رسانه ای خود را از منوی ثبت نام/ فرم های مورد نیاز دانلود کرده و پس از پر کردن به همراه فایل اصلی اثر ارسال نمایید.

تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20