حمایت کنندگان اصلی
حامی
دانشگاه پیام نور اصفهان
دانشگاه اصفهان
دانشگاه صنعتی اصفهان
دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد اصفهان
دانشگاه هنر اصفهان
شهرداری اصفهان
جهاد دانشگاهی واحد اصفهان
دانشگاه آزاد اسلامی
جهاد دانشگاهی اصفهان
شورای اسلامی شهر اصفهان