شورای سیاستگذاری
دکتر قدرت الله نوروزی
عضو شورای سیاست گذاری
شهردار اصفهان
( عضو هیات علمی گروه حقوق دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan [at] gmail.com
دکتر علیرضا صادقیان
عضو شورای سیاست گذاری
معاون برنامه ریزی و توسعه سرمایه انسانی شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan1 [at] gmail.com
دکتر کوروش خسروی
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس مرکز پژوهش های شورای اسلامی شهر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan3 [at] gmail.com
دکتر بهروز ارباب شیرانی
عضو شورای سیاست گذاری
معاونین پژوهش و فناوری دانشگاه صنعتی اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan4 [at] gmail.com
دکترسید ابراهیم میرشاه جعفری
عضو شورای سیاست گذاری
عضو هیات علمی دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan5 [at] gmail.com
دکتر محمدرضا مراثی
عضو شورای سیاست گذاری
عضو هیات علمی و رئیس دانشکده بهداشت
دانشگاه علوم پزشکی اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan6 [at] gmail.com
دکتر محمد عیدی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون شهردار و رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan7 [at] gmail.com
دکتر حسین امیری
عضو شورای سیاست گذاری
معاون خدمات شهری شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan8 [at] gmail.com
مهندس ایرج مظفر
عضو شورای سیاست گذاری
معاون فنی و عمرانی شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan9 [at] gmail.com
دکتر سید احمد حسینی نیا
عضو شورای سیاست گذاری
معاون شهرسازی و معماری شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan10 [at] gmail.com
مرتضی طهرانی
عضو کمیته علمی
معاون مالی شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan11 [at] gmail.com
مهندس مسعود بنده خدا
عضو شورای سیاست گذاری
معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan12 [at] gmail.com
ایمان حجتی
عضو شورای سیاست گذاری
مدیرکل ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan13 [at] gmail.com
دکتر مرتضی نصوحی
عضو شورای سیاست گذاری
مدیر پژوهش، خلاقیت و فناوریهای نوین شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan14 [at] gmail.com
دیبا هاشمی
عضو کمیته علمی
رئیس گروه پژوهش شهرداری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan15 [at] gmail.com
علیرضا گلچین فر
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس اداره ارتباط با صنعت و شرکت های دانش بنیان
پست الکترونیکی: fpisfahan16 [at] gmail.com
دکتر فریده روشن
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس کمیسیون فرهنگی و ورزشی شورای اسلامی شهر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan17 [at] gmail.com
دکتر کوروش محمدی
عضو کمیته علمی
رئیس کمیسیون اجتماعی و محیط زیست شورای اسلامی شهر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan18 [at] gmail.com
دکتر عباسعلی جوادی
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس کمیسیون بهداشت، سلامت و خدمات شهری اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan19 [at] gmail.com
دکتر شیرین طغیانی
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس کمیسیون معماری، عمران و شهرسازی شورای اسلامی شهر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan20 [at] gmail.com
دکتر پور محمد شریعتی نیا
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس کمیسیون امور اقتصادی، حقوقی و گردشگری شورای اسلامی شهر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan21 [at] gmail.com
دکتر رسول رکنی زاده
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan22 [at] gmail.com
دکتر رضا مختاری
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور استان اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan23 [at] gmail.com
دکتر صدیقه واعظی فر
عضو شورای سیاست گذاری
رئیس ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan24 [at] gmail.com
دکتر محمود قلعه نویی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه هنر اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan25 [at] gmail.com
دکتر احسان مشگلانی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون علمی دانشگاه علمی و کاربردی واحد اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan26 [at] gmail.com
دکتر مجید طغیانی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
( واحد خوراسگان) اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan27 [at] gmail.com
دکتر مهدی رفیعی
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
( واحد نجف آباد) اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan28 [at] gmail.com
دکتر نفیسه حسین پور
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
( واحد فلاورجان) اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan29 [at] gmail.com
دکتر بابک بهفروز
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد
( واحد دهاقان) اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan30 [at] gmail.com
دکتر مهدی ‍ژیانپور
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
( واحد اصفهان)
پست الکترونیکی: fpisfahan31 [at] gmail.com
مهندس مرتضی تیموری
عضو شورای سیاست گذاری
معاون پژوهشی جهاد دانشگاهی
( واحد صنعتی اصفهان)
پست الکترونیکی: fpisfahan32 [at] gmail.com
مهدی اعتباری
عضو شورای سیاست گذاری
مدیر شبکه پژوهش و فنآوری استان اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan33 [at] gmail.com
حجت الاسلام والمسلمین محسن جلالی
عضو شورای سیاست گذاری
مدیر پژوهشی حوزه علمیه اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan34 [at] gmail.com
کمیته اجرایی
دکتر صدیقه واعظی فر
دبیر اجرایی جشنواره
رئیس ارتباط با صنعت و کارآفرینی دانشگاه پیام نور استان اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan24 [at] gmail.com
کمیته علمی
دکتر رضا مختاری
دبیر کمیته علمی
معاون پژوهش و فناوری دانشگاه پیام نور استان اصفهان
پست الکترونیکی: fpisfahan23 [at] gmail.com