مسابقات
الف) مقاله
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20
ب) کتاب
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20
ج- طرح پژوهشی
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20
د- پایان نامه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20
ه- محصول فناورانه
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-02-31
و- تولیدات رسانه ای
تاریخ پایان ارسال اصل آثار 1400-01-20
تاریخ اعلام نتیجه بررسی اصل آثار 1400-03-20
1400-04-13
1400-04-13