در جشنواره چهارم شهر پژوهی و اولین فن پژوهی شهرداری اصفهان، تلاش بر این است که با شبکه سازی و ارتباط با اندیشمندان، نخبگان شهری، سازمان ها، نهادها، مراکز تحقیقاتی وپژوهشی و همچنین بهره گیری از ظرفیتهای جامعه دانشگاهی با هدف هم افزایی علمی و بهره گیری از خرد جمعی در راستای تکمیل نمودن زنجیره علم، فناوری و نوآوری های شهری قدم برداشته و بتوانیم از ظرفیت دانشگاه ها و مراکزی که با شهرداری اصفهان تفاهم نامه همکاری منعقد نموده اند بهره ببریم . شفافیت، امانت داری، رعایت اصل بی طرفی و مسئله محوری را در تمامی مراحل جشنواره رعایت نموده و استقلال کمیته های علمی در فرایند داوری را از اصول جشنواره میدانیم .

سعی بر این است که با نگاه حداکثری از ظرفیت مشارکت و همکاری تمامی اساتید دانشگاه ها و نخبگان مدیریت شهری به عنوان اعضای کمیته های علمی جشنواره و در فرایندهای ارزیابی و داوری آثار بهره بگیریم و در حد بضاعت جشنواره به تکریم، تقدیر و انگیزه بخشی به پدیدآورندگان آثار علمی وپژوهشی وپیشکسوتان حوزه های مختلف برنامه ریزی و مدیریت شهری اهتمام ورزیم .

شهرداری اصفهان، بــه منظــور ترغیــب تولیــد و اشــاعه دانــش کاربــردی در حــوزه مســائل شــهری، موضوع زیست پذیری شهری را به عنوان محور اصلی جشنواره قلمداد نموده تا محوریت اصلی جشنواره معطوف به حل مسایل کلیدی و چالش های اصلی مدیریت شهری باشد. اعتقاد راسخ داریم که مشــارکت و نقــش آفرینــی موثــر و فعــال بدنــه کارشناســی و نخبــگان علمــی و دانشــگاهیان مســیری اســت که مدیریــت شــهری در جهــت ایجاد شهری زیست پذیر ناگزیر به تقویت وترویج آن است و امید است این جشنواره در راستای تحقق مطلوب این هدف تلاش نماید.

در صورتیکه پژوهش به عنوان منبع بالقوه ایده در شهرها نظر گرفته شود می تواند با ورود به عرصه عمل زمینه رشد و توسعه شهری را فراهم سازد. با توجه به این مهم می توان گفت کاربست پروژه ها در سازمان های اجرایی مانند شهرداری اصفهان می تواند منجر به تصمیم گیری های بهتر در افزایش بهره وری سازمانی، حل مسائل و مشکلات شهری؛ دستیابی به برنامه ریزی مطلوب شهری برای شهر و شهروندان شود.

آثار مورد پذیرش جشنواره در قالب 6 عنوان (مقاله- کتاب- طرح پژوهشی- پایان نامه- محصول فناورانه و تولیدات رسانه ای) می باشد که امید است در هریک از قالب ها آثار ارزشمندی به دبیرخانه جشنواره ارسال گردد و بتواند چراغ راه آینده مدیریت شهری اصفهان زیبا قرار گیرد و فرصتی مناسب را برای هم‌اندیشی نهادهای مختلف در خصوص مطالعات و نگرشهای نوین سیاستگذاری شهری پدید آورد .