• کاهش آلاینده های محیطی با تمرکز بر آلودگی هوا
 • روان سازی عبور و مرور شهری و حمل و نقل و ترافیک
 • گردشگری شهری و فرهنگ شهروندی
 • بهره وری و اقتصاد شهری
 • رسانه، ارتباطات و دیپلماسی شهری و بین المللی
 • مدیریت ایمنی و بحران با تاکید بر تاب آوری شهری
 • سلامت و سرزندگی فضاهای شهری
 • آینده پژوهی، برنامه ریزی شهری و شهرسازی
 • نوآوری شهری و استفاده از فناوری های نوین در مدیریت شهری و شهر هوشمند
 • مدیریت عمران شهری
 • حقوق شهروندی
 • آثاری قابلیت ارزیابی و داوری دارند که از ابتدای سال 1396 تا پایان دی ماه 1399 چاپ و نشر یافته باشند و هر اثری قبل از سال 1396 و یا اثری که هنوز چاپ و نشر نشده است قابل بررسی نمی‌باشد. البته در خصوص طرح‌های پژوهشی، در صورتی که قرارداد طرح مربوط به قبل از سال 1396 ولی تحویل آن از سال 1396 و بعد باشد قابل ارزیابی و داوری است.